روغن موتور | فروش روغن موتور | روغن صنعتی

روانسازان خاورمیانه - روغن موتور

روغن صنعتی

بهران دوخت

بهران دوخت

توضيحات:

بهران بافت، روغن مرغوب داراي خاصيت ضدسائيدگي براي روانكاري سوزن هاي ماشين هاي گردباف با قابليت شستشو پذیری بسیار مطلوب با آب است که بدون هیچگونه لکه گذاری بر روی پارچه های پنبه ای و مصنوعی بکار می رود.
بهران دوخت، روغن هیدرولیک، ویژه ی سوزن های بافندگی، سازگار با سیستم های دارای فلزات نقره و برنز است. بهران دوخت برای روانکاری دستگاه های نساجی با سرعت های زیاد و سیستم هرزگرد انواع ماشین های ابزار تولید می شود.

 • تولید کننده: 3
 • سطوح کیفیت:

  DIN 51524 Part 1 (HL)

 • جدول مشخصات:
  پايه محصول دانسیته در 15°C نقطه ريزش نقطه اشتعال شاخص گرانروي (VI) گرانروی در 40°C گرانروی در 100°C فیزیکی شيميائی
  - kg/m³ - cSt cSt واحد
  - ASTM
   D-4052
  ASTM
   D-97
  ASTM
   D-92
  ASTM
   D-2270
  ASTM
   D-445
  ASTM
   D-445
  روش آزمون
  روغن معدنی 876 15- 177 95 22 4  بافت 22
  روغن معدنی 883 15- 190 95 32 5  بافت 32
  روغن معدنی 878 30- 150 75 10 2  دوخت 10
  روغن معدنی 865 30- 180 95 22 4 دوخت 22
  روغن معدنی 870 30- 192 95 32 5.5  دوخت 32

ارسال شده در روغن صنعتی