روغن موتور | فروش روغن موتور | روغن صنعتی

روانسازان خاورمیانه - روغن موتور

روغن دنده صنعتی

بهران حرارت

بهران حرارت

توضيحات:

روغن بهران حرارت به منظور استفاده در سيستم هاي انتقال حرارت توليد شده است. استفاده از اين روغن حداكثر تا دماي 295 درجه سانتيگراد در سيستم هاي بسته مجاز است.

ارسال شده در روغن دنده صنعتی